ITA Online 2565

ผลการประเมินได้ 81.22 ระดับ B: คลิก
ภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี: คลิก

O3 อำนาจหน้าที่
 1. อำนาจหน้าที่ : คลิก
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ITA : คลิก
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : คลิก
 2. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 : คลิก
 3. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 : คลิก
 4. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 : คลิก
O10 แผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 : คลิก
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน : คลิก
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี : คลิก
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. แบบบันทึกการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 : คลิก
 2. คู่มือการใช้งานระบบ (SGS) : คลิก
 3. คู่มืองานทะเบียน : คลิก
 4. ทัณฑ์บน : คลิก
 5. แบบรายงานการพบผู้ปกครอง : คลิก
 6. ใบรับรองความประพฤติ : คลิก
 7. หนังสือเชิญผู้ปกครอง : คลิก
 8. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงบประมาณ :  คลิก
 9. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงบประมาณ : คลิก
 10. สัญญาการยืมเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ : คลิก
 11. ใบสำคัญรับ กลุ่มบริหารงบประมาณ : คลิก
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
 1. ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา : คลิก
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตั้งและเสนอโครงการ : คลิก
 3. ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบออนไซต์ : คลิก
 4. ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบออนไลน์ : คลิก
 5. ขั้นตอนการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : คลิก
 6. ขั้นตอนการย้ายหรือลาออกจากสถานศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : คลิก
 7. ขั้นตอนการคืนหนังสือของห้องสมุด : คลิก
 8. ระเบียบการขอใช้บริการห้องพยาบาล : คลิก
 9. ขั้นตอนการขออนุญาตกลับบ้าน : คลิก
 10. ขั้นตอนการใช้บริการธนาคาร : คลิก
 11. ขั้นตอนการจ่ายเงิน : คลิก 
 12. ขั้นตอนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ : คลิก 
 13. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา : คลิก 
 14. ขั้นตอนขอยืมเงิน : คลิก
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการรับเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิก
 2. สรุปสถิติการยื่นคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา : คลิก
 3. สถิติการขอใบเบิก ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิก
 4. สรุปรายงานธนาคารปี 2565 : คลิก
 5. สรุปการขอใช้อาคารสถานที่ ประจำปี 2565 : คลิก
 6. สรุปการขอใช้บริการห้องพยาบาล : คลิก
 7. สถิติการมาใช้บริการกลุ่มงานกิจการนักนักเรียน 2565 : คลิก
 8. ผลสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 2565 : คลิก
 9. สถิติการเข้าใช้บริการงานห้องสมุด : คลิก
 10. สถิติการติดต่อ/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ hwp.ac.th และ Line OA : คลิก
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานทะเบียนและวัดผล : คลิก
 2. รายงานความพึงพอใจของนักเรียนที่มาใช้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : คลิก
 3. รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารวิชาการ : คลิก
 4. รายงานความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ hwp.ac.th : คลิก
O17 E-Service
 1. คำร้องขอย้ายระหว่างภาคเรียน : คลิก
 2. คำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา : คลิก
 3. คำร้องนักเรียนย้าย-ลาออก : คลิก
 4. แบบคำร้องพักการเรียน : คลิก
 5. ใบรับรองคะแนนรายวิชาเรียนระหว่างภาคเรียน : คลิก
 6. เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล : คลิก
 7. ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 : คลิก
 8. ระบบสารสนเทศ : คลิก
  โดยมีระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี้
  – ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
  – ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา
  – ระบบรายงานการจัดการเรียนรู้
  – ระบบกิจกรรมโฮมรูม
  – ระบบย่อลิงก์
 9. จัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท : คลิก
 10. จัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท : คลิก
 11. บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง : คลิก
O18 แผนการใช้งบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี : คลิก
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน : คลิก
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : คลิก
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดกาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 : คลิก
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิก
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 : คลิก
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 : คลิก
O25 นโยบายกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
 1. นโยบายกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล : คลิก
O26 การดำเนินงานตามนโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล : คลิก
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : คลิก
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว6) : คลิก
 3. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู : คลิก
 4. การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง : คลิก
 5. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักราชการและลูกจ้างชั่วคราว : คลิก
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดศธ. : คลิก
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. : คลิก
 8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงืนเดือนของพนักราชการและบุคลากรทางการศึกษา : คลิก
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งครูผู้ช่วย : คลิก
 10. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ : คลิก
 11. รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู : คลิก
 12. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : คลิก
 13. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุ : คลิก
 14. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม : คลิก
 15. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ : คลิก
 16. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : คลิก
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย : คลิก
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว7) : คลิก
 19. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ : คลิก
 20. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : คลิก
 21. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 4) : คลิก
 22. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) : คลิก
 23. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) : คลิก
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 1. รายงานโครงการ วPA : คลิก
 2. รางวัลบุคลากรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี : คลิก
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต : คลิก
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 1. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ : คลิก
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 1. รับฟังความคิดเห็น : คลิก
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : คลิก
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย : คลิก
 2. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ : คลิก
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร : คลิก
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฎิบัติงาน : คลิก
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : คลิก
O39 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 1. รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิก
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน : คลิก
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : คลิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า