ดร.เขมวดี พงศานนท์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองคณบดี ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ต.อ.พรชัย จรวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้กำกับสอบสวนกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1

นายโกเมฑ สุดประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นายฉัตรชัย เทพขจร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นายเรืองลอง ศรีวัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์

พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

เลขานุการรองเจ้าคณะ
อำเภอเมืองปทุมธานี วัดเปรมประชา

นางสุภาพร แสงวุธ
ผู้แทนผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
(วรพงศ์อนุกูล)

นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
ผู้แทนครู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

นายพลวัฒน์ สุดสระ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางพูด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นายนพดล ลัดดาแย้ม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี

นายวรินทร ชีตา
ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หจก.เคเจ มอเตอร์ เซอร์วิส

นายสมศักดิ์ สุมน
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี