นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ครู คศ. 1

นางสาวกนกวรรณ ปัญญา

ครู คศ. 2

นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์

ครู คศ. 2

นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล

ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล สุจริต

ครูผู้ช่วย

นายภาสกร นุ่มโสภา

ครูผู้ช่วย

นายธีรพันธ์ อยู่บัว

ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช มั่งมี

ครูอัตราจ้าง