นายภาสกร นุ่มโสภา
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปัญญา

ครู คศ. 2

นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์

ครู คศ. 2

นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง

ครู คศ. 1

นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล

ครู คศ.1

นายณัฐพล สุจริต

ครู คศ.1

นายธีรพันธ์ อยู่บัว

ครู คศ.1

นางสาวพัตร์พิมล รัตนมีแสงนิล

ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช มั่งมี

ครูอัตราจ้าง