นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

โทร : 0862470620

[email protected]

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

โทร : 0659950696

[email protected]

นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โทร : 0834314158

[email protected]

นางสาวสุภาวดี สมภักดี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

โทร : 0849256337

[email protected]

 

 

นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งเรืองชนบท

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน

โทร : 0800706222

[email protected]