นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ครู คศ.1

นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์

ครู คศ.3

นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง

ครู คศ.2

นายศุภกฤต จันทร์ยวง

ครู คศ.1

นางสาวจิราเจต เย็นศิริ

ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย วีระวงษ์

ครูดนตรี (ลูกจ้างประจำ)

นายอภิเษก อานอาชา

ครูอัตราจ้าง

นายศิวะภัทร์ บาดกลาง

ครูอัตราจ้าง