นายศุภกฤต จันทร์ยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์

นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง

นางสาวพรรษพร รตางศุ

นางสาวน้ำฝน ไชยแสง

นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์

นายขวัญชัย วีระวงษ์

นายอภิเษก อานอาชา