มาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกอบด้วย
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ