วิสัยทัศน์

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มีครูมืออาชีพ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ
 2. พัฒนาโครงสร้างสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
 4. ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
 6. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 7. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL ครบทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
 2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นพลโลกที่ดี
 6. จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 7. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น

HWP SMART MODEL

HWP SMART MODEL หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษา เป็นองค์กรที่มี (H) การประสานงานแบบองค์รวมและการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มี (W) ผู้เรียนรู้อย่างชาญฉลาด (ผู้เรียนรู้ หมายถึง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง) เป็นองค์กรที่มี (P) การบริหารจัดการเชิงรุกและครูมืออาชีพ โดยการดำเนินงานแบบ SMART กล่าวคือ (S) การกำหนดกลยุทธ์ (M) วิธีการและลงมือปฏิบัติ (A) การประเมินผลการดำเนินงาน (R) การปรับปรุงแก้ไข และ (T) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ตราสัญลักษณ์

พระเกี้ยว หมายถึง ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงามและมีความหมายแห่ง “ปทุมวัน” อันเป็นตำบลที่ตั้งเดิมของ “หอวัง”

คติธรรมประจำโรงเรียน

ปญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ำด้านกีฬา

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล – เหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อสุขโข ปทุมวรรณา
เกษมสิงหราชธนนิรันดร์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

อุดมการณ์ของครู

พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต ครูรักศิษย์ดั่งดวงใจ

อุดมการณ์ของนักเรียน

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมไหว้แบบไทย พูดจาถามไถ่ ด้วยมิตรไมตรี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ศรัทธา ประพฤติดี มีมารยาท