วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ
7. พัฒนาการบริหารจัดระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
8. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
9. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
10. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง
11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอันเกิดจากการร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และชีวิตประจำวันได้

ตราสัญลักษณ์

พระเกี้ยว หมายถึง ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงามและมีความหมายแห่ง “ปทุมวัน” อันเป็นตำบลที่ตั้งเดิมของ “หอวัง”

คติธรรมประจำโรงเรียน

ปญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ำด้านกีฬา

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล – เหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อสุขโข ปทุมวรรณา
เกษมสิงหราชธนนิรันดร์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

อุดมการณ์ของครู

พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต ครูรักศิษย์ดั่งดวงใจ

อุดมการณ์ของนักเรียน

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมไหว้แบบไทย พูดจาถามไถ่ ด้วยมิตรไมตรี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ศรัทธา ประพฤติดี มีมารยาท