วิสัยทัศน์

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มีครูมืออาชีพ
สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ
 2. พัฒนาโครงสร้างสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
 4. ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
 6. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 7. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL ครบทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
 2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นพลโลกที่ดี
 6. จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 7. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น

HWP SMART MODEL

HWP คือ อักษรย่อของโรงเรียนและเป็นเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ
          H – Holistic Coordination and Cooperation คือ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการปฏิบัติหน้าที่และประสานความร่วมมือตามบทบาทกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
          W – Well Learners คือ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นผู้เรียนรู้ทีดี
          P – Proactive Management and Performance of Teachers คือ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการเชิงรุกและครูมีสมรรถนะ

SMART คือ กระบวนการที่สถานศึกษาใช้เป็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพื่อไปถึงยังเป้าหมาย ดังนี้
          S – Strategy คือ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์
          M – Methodology คือ การดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
          A – Assessment คือ การตรวจสอบและประเมินผลวิธีการปฏิบัติงาน
          R – Review and Research คือ ทบทวนข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมิน (assessment) และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
          T – Technology and Innovation คือ สร้างผลผลิตที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

ตราสัญลักษณ์

พระเกี้ยว หมายถึง ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงามและมีความหมายแห่ง “ปทุมวัน” อันเป็นตำบลที่ตั้งเดิมของ “หอวัง”

คติธรรมประจำโรงเรียน

ปญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ำด้านกีฬา

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อสุขโข ปทุมวรรณา
เกษมสิงหราชธนนิรันดร์

ค่านิยมโรงเรียน

       ค่านิยม คือ [GET]2 ประกอบด้วย
             G – Goal มุ่งเป้าหมาย
             E – Effectiveness ที่มีประสิทธิผล
             T – Think systematically ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ
             G – Good Governance ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส
       การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า
             E – Enjoy สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต
             T – Team เป็นทีมเดียวกัน

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล – เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

คำขวัญโรงเรียน

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เพลงประจำโรงเรียน

พวกเรา รักเรียนฝึกฝน อดทน สนใจศึกษา
รักเพื่อนรักครู รู้ฟังตั้งหน้า หวังให้มีปัญญา วิชาประกอบการงาน
พวกเรา รักการแข่งขัน หมั่นขยัน น้ำใจกล้าหาญ
รักชาวหอวังฝังใจยาวนาน เหมือนร่วมพงศ์วงศ์วาน สำราญร่วมถิ่มร่มเย็น
พวกเราร่วมทำแต่กรรมที่ดี ต่างมีใจรักคุณธรรมจำเป็น
ร่วมสีน้ำตาลเหลืองเด่น ถือเป็นธงชัย ขวัญใจประจำ
พวกเรารักในศักดิ์ศรี ไม่มีหมางใจสุขล้ำ
รักชาวหอวัง ฝังใจเช้าค่ำ แม้ลาไกลใจร่ำขอจำ เพื่อนร่วมหอวัง