แผนการเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ศิลป์ – ภาษาจีน
 • แผนการเรียนปกติ

แผนการเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Health Science)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะฯ)
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)
 • ศิลป์ – ภาษาจีน (ธุรกิจ)
 • ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ)
 • ศิลป์ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา
 • ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ศิลป์ – ทั่วไป

ปฏิทินรับสมัคร

แผนการเรียน

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

2,343 คน

นักเรียน

117 คน

ครู

5 หลักสูตร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

11 หลักสูตร

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ

กำหนดการรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประ....

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีและคณะกรรมก....

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี MOU มหาวิทยาลัย

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งในปีการศึกษา 2566 เราได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาลัยชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และ Fabrication Lab ที่ทันสมัย พร้อมทั้งโควตาพิเศษสำหรับนักเรียน ม.6 และการส่งเสริมค่ายโอลิมปิกวิทยาศาสตร์และ Earth Science ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนพร้อมทั้งโควตาพิเศษสำหรับนักเรียน ม.6 ในการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกแผนการเรียนและโควตาพิเศษสำหรับนักเรียน ม.6 พร้อมทั้งทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีทุกคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโควตาพิเศษคณะศิลปศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.6 และการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands – on ในสภาพแวดล้อมจริงของการประกอบอาชีพและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนม.6 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทั้ง 9 สาขาวิชา และทุนสหกิจศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการจริงทั้งในและต่างประเทศ

สถาบันพระบรมราชชนก ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียน ม.6 ในการศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค