งานแนะแนว

นางสิรภัทร วันเอียด

หัวหน้างานแนะแนว

ครู คศ.1

นางขวัญฤดี หัสกุล

ครู คศ.3

นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม

ครู คศ.1