นางสิรภัทร วันเอียด
หัวหน้างานแนะแนว

นางขวัญฤดี หัสกุล

นางสาวยุพา ผึ้งถนอม

นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม

นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ
ครูบรรณารักษ์