โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
Horwang Pathumthani School

101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
101 No.8 Suan Phrikthai sub-district, Muang district, Phathumthani province 12000

รหัสโรงเรียน MOE (10 หลัก) : 1013270180
รหัสโรงเรียน DMC (8 หลัก) : 13012004
รหัสโรงเรียน OBEC (6 หลัก) : 270180

Facebook @horwangpathum Line @210hngww
Youtube http://hwp.in.th/r/youtube
โทรศัพท์ 02-194-1455 โทรสาร 02-194-1454
อีเมล [email protected]

ติดต่อกลุ่ม/งาน

ผู้ดูแลระบบ [email protected]
กลุ่มบริหารทั่วไป [email protected]
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน [email protected]
กลุ่มบริหารงานบุคคล [email protected]
สังคมศึกษา [email protected]
การงานอาชีพ [email protected]
งานคอมพิวเตอร์ [email protected]
งานห้องสมุด [email protected]
งานกิจกรรมชุมนุม [email protected]
งานประชาสัมพันธ์ [email protected]
งานโสตทัศนูปกรณ์ [email protected]
งานรักษาดินแดน [email protected]
สภานักเรียน [email protected]

ติดต่อ/ร้องเรียน

เพื่อแจ้งผลการดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ