นางสาวเปมิกา จิตประสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครู คศ.2

นางฐิติมญชุ์ ดีจริง

ครู คศ.3

นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์

ครู คศ.2

นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์

ครู คศ.2

นายศิริพันธ์ เห็นงาม

ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ

ครู คศ.1

นายเบญจพล บัวผัน

ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ

ครู คศ.1

นางสาวดุสิตา บุญสอด

ครู คศ.1

นางสาวชนัญญา วงศ์กัณหา

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิดา พุ่มแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัญญา ศรีจันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปุนยาพร สุวรรณวงศ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เห็นสมัคร

ครูผู้ช่วย