นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครู คศ.1

นางฐิติมญชุ์ ดีจริง

ครู คศ.3

นางสาวเปมิกา จิตประสาร

ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์

ครู คศ.2

นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์

ครู คศ.2

นายศิริพันธ์ เห็นงาม

ครู คศ.2

นายเบญจพล บัวผัน

ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ

ครู คศ.1

นางสาวดุสิตา บุญสอด

ครู คศ.1

นางสาวชนัญญา วงศ์กัณหา

ครูผู้ช่วย