นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครู คศ.2

นางสาวไพลิน สุขมาก

ครู คศ.1

นางปภาวรินทร์ กำนนท์

ครู คศ.1

นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก

ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา เย็นใจ

ครู คศ.1

นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์

ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา พูลศรี

ครู คศ.1

นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล

ครู คศ.1

นางสาวจินตนาพร แสงโสม

ครู คศ.1

นายประภาศ เพ็งลาด

ครู คศ.1

นายรัฐวิสา บุตรสาร

ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลทิพย์ คำจันวงษา

ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ ราชิดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศมณี เครือบุญ

ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาศิณีย์ บัวประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ โยงกระโทก

ครูผู้ช่วย

นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร

ครูอัตราจ้าง

นายจักรกริต งามเนตร

ครูอัตราจ้าง

Ms. Wanda Rose Allado

ครูอัตราจ้าง

ms. Kathleen Suyat-Uraiwattana

ครูอัตราจ้าง

Mr.Gilord Dominguez Gayola

ครูอัตราจ้าง

Mr.Eric John Baranda Renz

ครูอัตราจ้าง