นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์

ครู คศ.1

นางสาวไพลิน สุขมาก

ครู คศ.1

นางปภาวรินทร์ กำนนท์

ครู คศ.1

นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก

ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา เย็นใจ

ครู คศ.1

นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์

ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา พูลศรี

ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล

ครูผู้ช่วย

นายประภาศ เพ็งลาด

ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนาพร แสงโสม

ครูผู้ช่วย

นายรัฐวิสา บุตรสาร

ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลทิพย์ คำจันวงษา

ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ ราชิดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร

ครูอัตราจ้าง

นายจักรกริต งามเนตร

ครูอัตราจ้าง

Ms. Wanda Rose Allado

ครูอัตราจ้าง

ms. Kathleen Suyat-Uraiwattana

ครูอัตราจ้าง

Mr.Gilord Dominguez Gayola

ครูอัตราจ้าง

Mr.Eric John Baranda Renz

ครูอัตราจ้าง