นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งเรืองชนบท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางขวัญฤดี หัสกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มต่าง ๆ

รายงานข้อมูลสารสนเทศ

           –   สถิติกิจกรรมของหายได้คืน
           –   สถิติการใช้บริการงานกิจการนักเรียน
           –   ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
                งานกิจการนักเรียน [คลิก]

ขอบข่ายภารกิจงาน

             กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส่งเสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งในสังคมปัจจุบัน โดยมีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยที่ดี

การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันในตอนเช้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. เป็นการรวมนักเรียนในตอนเช้าก่อนการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
3. เพื่อการนัดหมายกิจกรรมที่จะต้องดำเนินร่วมกันในวันนั้น ๆ
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
5. เพื่อการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนควรรับทราบ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่าย ม.1 :  นายภาสกร  นุ่มโสภา
ค่าย ม.2 :  นางสาวพิฌามญชุ์  สำรวม
ค่าย ม.3 :  นางสาวดุสิตา  บุญสอด
ค่าย ม.4 :  นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข
ค่าย ม.5 :  นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
ค่าย ม.6 :  นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์

กระบวนการขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 5 ประการ คือ
     1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
     2. การคัดกรองนักเรียน
     3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
     4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
     5. การส่งต่อ

การเยี่ยมบ้าน 2566

ภาพตัวอย่างเยี่ยมบ้าน

ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน