ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิชัย จำเริญ

ธุรการโรงเรียน

นางสาวปวิตรา ช่างเกตุ

ธุรการโรงเรียน

นางสาวสุภาวิดา พินิจกุล

ธุรการโรงเรียน

นางสาวอัมพร ฉายยา

แม่บ้าน

นางทองสุข แก่นสุข

แม่บ้าน

นางสาวประทุมนารถ พุ่มฉัตร

แม่บ้าน

นางประไพ ไตรรงค์

แม่บ้าน

นางยุพา นงนุช

แม่บ้าน

นางกฤษณา ขาวละเอียด

แม่บ้าน

นายศักดิ์สิทธ์ กรีอารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

นายพุธ พันธ์นที

ช่างซ่อมบำรุง

นายญาณเวทย์ ทองใบ

นักการภารโรง

นายวีระ บัวแทน

พนักงานขับรถ

นายชูศักดิ์ กุยสา

พนักงานขับรถ