นางสาวสุภาวดี สมภักดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวประอร จิตนอก
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

           –  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
           –  คู่มือการใช้งานระบบ SGS
           –  คู่มืองานทะเบียน

ขั้นตอนขอรับบริการ

           –  ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทาง
               การศึกษา [ออนไซต์] [ออนไลน์]
           –  ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษาหรือ
               ลาออกของนักเรียน [ม.ต้น] [ม.ปลาย]

แบบฟอร์มให้บริการ

           –  คำร้องขอย้ายระหว่างภาคเรียน
           –  คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
           –  คำร้องนักเรียนย้าย-ลาออก
           –  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลนักเรียน
           –  ใบรับรองคะแนนรายวิชาเรียน

รายงานข้อมูลการให้บริการ

           –  สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา
           –  สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
              [ภาคเรียน 2/2565] [ภาคเรียน 1/2566]           –  ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด
           –  ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
               งานทะเบียนวัดผล [คลิก]

Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้

           –  คณิตศาสตร์
           –  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           –  สังคมศึกษาฯ
           –  การงานอาชีพ
           –  ศิลปะ
           –  งานแนะแนว

ขอบข่ายภารกิจงาน

             กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ระบุอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา ด้านวิชาการไว้ 17 งาน ซึ่งโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีภารกิจงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบจุดเน้น นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2566  (DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566) 

การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566