กลุ่มบริหารวิชาการ

 • 1. งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
 • 2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • 3. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 • 4. งานนิเทศการจัดการเรียนรู้และชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
 • 5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
 • 6. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 7. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสารสนเทศสถานศึกษา
 • 8. งานห้องสมุด
 • 9. งานทะเบียนนักเรียน
 • 10. งานวัดผลและประเมินผล
 • 11. งานแนะแนวและทุนการศึกษา
 • 12. งานส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะวิชาการและการทดสอบระดับชาติ
 • 13. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
 • 14. งานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • 15. งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง”
 • 16. งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • 17. งานรับนักเรียน
 • 18. งานแผนงานและสำนักงานวิชาการ
 • 19. งานปฏิคมวิชาการ
 • 20. งานเลขานุการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • 1. งานการเงิน
 • 2. งานบัญชี
 • 3. งานเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • 4. งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • 5. งานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 • 6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 • 7. งานทะเบียน ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ พัสดุและสินทรัพย์
 • 8. งานยานพาหนะ
 • 9. งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
 • 10. งานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง
 • 11. งานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • 12. งานสำนักผู้อำนวยการ
        12.1 งานแผนงานโรงเรียน
        12.2 งานเลขานุการผู้อำนวยการ
        12.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการและงานตามนโยบาย
 • 13. งานสารบรรณโรงเรียน
 • 14. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่งและการย้ายข้าราชการครูฯ
 • 15. งานเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 16. งานข้อมูลและสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 17. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
        17.1 งานการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        17.2 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        17.3 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • 18. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ
 • 19. งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
 • 20. งานปฏิคมกลุ่มงบประมาณและบุคคล
 • 24. งานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
 • 25. งานสำนักงาน สารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

 • 1. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • 2. งานโภชนาการโรงอาหาร
 • 3. งานพยาบาล สุขอนามัย ตรวจสุขภาพ และประกัน
 • 4. งานปฏิคมกลุ่มบริหารทีม
 • 5. งานสัมพันธ์ชุมชน
 • 6. งานธนาคารโรงเรียน
 • 7. งานประสานรถบริการรับ – ส่ง นักเรียน
 • 8. งานโสตทัศนูปกรณ์
 • 9. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • 10. งานมัณฑนศิลป์
 • 11. งานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว
 • 12. งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 • 13. งานบ้านพักสวัสดิการข้าราชการและบุคลากรฯ
 • 14. งานซ่อมบำรุง
 • 15. งานแผนงานและประกันคุณภาพกลุ่มบริหารทั่วไป
 • 16. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 • 17. งานระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา (ตามนโยบาย สพฐ.)
 • 18. งานดูแลความสะอาด อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • 1. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 • 2. งานระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 • 3. งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน
 • 4. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • 5. งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน
 • 6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
 • 7. งานหัวหน้าสายชั้น
 • 8. งานเวรรักษาการประจำวัน
 • 9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง
 • 10. งาน TO BE NUMBER ONE
 • 11. งานแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 • 12. งานสำนักงาน สารบรรณและงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 • 13. งานปฏิคมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน