กลุ่มบริหารวิชาการ

1. งานสำนักงานวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. งานวัดผล
5. งานทะเบียน
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
7. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
8. การนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนว
10. งานระบบการประกันคุณภาพ
11. งานพัฒนาสื่อ-เทคโนโลยี
12. งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
13. งานรับนักเรียน
14. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มบริหารบุคคล

1. งานสำนักงานบุคคล
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. งานการย้ายข้าราชการครู
4. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. งานสถิติและการลา
6. งานประเมินผลการปฎิบัติงาน
7. งานการดำเนินการทางวินัย
8. งานจัดทำทะเบียนประวัติครู
9. งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูการขอใบประกอบวิชาชีพ
11. งานอัตรากำลัง
12. งานประชาสัมพันธ์
13. งานขวัญและกำลังใจครู
14. งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. งานชมรมผู้ปกครองและครู
16. งานธุรการและสารบรรณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. งานสำนักงานงบประมาณ
2. งานการเงิน
3. งานบัญชีการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
4. งานนพัสดุ
5. งานการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
6. งานแผนงาน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1. สำนักงานกิจการนักเรียน
2. งานสถิติข้อมูลนักเรียน
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมฯ
4. งานพัฒนาระเบียบวินัยฯ
5. งานระบบดูแลนักเรียน
6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
8. งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
9. งานระดับชั้น

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานสำนักงานบริหารทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่
3. การประสานส่วนราชการ และสัมพันธ์ชุมชน
4. การบริการสาธารณะ
5. งานปฎิคมต้่อนรับ
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานโภชนาการ
8. งานพยาบาลและอนามัย
9. งานสวัสดิการอุปกรณ์การเรียน
10. งานยานพาหนะ
11. บริการรับส่งนักเรียน
12. งานรักษาความปลอดภัย
13. งานการประกันสุขภาพ