นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน

          –  คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
          –  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
          –  คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล

สารสนเทศงานแผนงาน

           –  แผนพัฒนาฯ การศึกษา 2565-2567
           –  แผนปฏิบัติการฯ ปีการศึกษา 2566
           –  รายงานผลความก้าวหน้า 2566
           –  รายงานผลการดำเนินงาน 2565

สารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศงานบุคคล

แบบฟอร์มต่าง ๆ

           –  แบบขออนุญาตใช้รถราชการ
           –  แบบขออนุญาตไปราชการ
           –  แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
           –  แบบประเมิน PA2 คศ.1  คศ.2  คศ.3
           –  แบบประเมิน PA3

ขอบข่ายภารกิจงาน

          การบริหารงานงบประมาณ เป็นภารกิจที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและสินทรัพย์  รวมถึงการจัดหารายได้จากการบริการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนงานและแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีความพร้อมในการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน อิสระคล่องตัว ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องทุกประการ ภายใต้ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

           การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงาน มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด  ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ระบุอำนาจหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาด้านงานงบประมาณ 22 งาน และด้านงานบุคคล 17 งาน

ขั้นตอนให้บริการงานการเงิน ปีการศึกษา 2566

การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566