นายสมศักดิ์ สุมน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

นางสาววราภรณ์ มอญภาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นายธีรศักดิ์ บัวสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

นายภาสกร ภาคอัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ