นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

โทร : 0862470620

[email protected]

นายภาสกร ภาคอัต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โทร : 0818252262

[email protected]

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

โทร : 0659950696

[email protected]

นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
ทั่วไปและงานกิจการนักเรียน

โทร : 0834314158

[email protected]