นายสมศักดิ์ สุมน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

[email protected]

นางสาววราภรณ์ มอญภาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

[email protected]

นายภาสกร ภาคอัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

[email protected]

นายธีรศักดิ์ บัวสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

[email protected]