นายสมศักดิ์ สุมน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

somsak.s@hwp.ac.th

นางสาววราภรณ์ มอญภาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

waraporn.m@hwp.ac.th

นายภาสกร ภาคอัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

passakorn.p@hwp.ac.th

นายธีรศักดิ์ บัวสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

napichaya.g@hwp.ac.th