นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

โทร : 0862470620

[email protected]

นางสาววราภรณ์ มอญภาษา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน

โทร : 0944964954

[email protected]  

นายภาสกร ภาคอัต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โทร : 0818252262

[email protected]

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

โทร : 0659914992

[email protected]

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

โทร : 0659950696

[email protected]