นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ครู คศ.1

นายศราวุฒิ ศรีนาราง

ครู คศ.1

นางลำดวน เทียนรุ่งเรือง

ครู คศ.1

นายชัชฎาภัทร ไชยชนะ

ครูผู้ช่วย

นายพีรวิชญ์ นรินทร์นอก

ครูผู้ช่วย

นางศิริลักษณ์ ชื่นเฉลา

ครูผู้ช่วย