นายสันติชัย เทศวัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง

นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์

นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง

นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา

นางสาวกวิสรา บุญบำรุง

นายศราวุฒิ ศรีนาราง