นายศราวุฒิ ศรีนาราง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ครู คศ.1

นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา

ครู คศ.1

นางลำดวน เทียนรุ่งเรือง

ครู คศ.1

นายชัชฎาภัทร ไชยชนะ

ครูผู้ช่วย