นายวัชรากร ศรีริน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครู คศ.1

นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
ครู คศ.2

นางสาวประอร จิตนอก
ครู คศ.2

นายวรากร ใจเพียร
ครู คศ.2

นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
ครู คศ.2

นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวโสรญา ยกเล็ก
ครู คศ.1

นางรัตนา วอนเจียม
ครู คศ.1

นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
ครู คศ.1

นายชูชาติ โพนเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
ครู คศ.1

นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
ครู คศ.1

นายสุชินวัตร ยังสุข
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน ผ่องสนาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร สายพยุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ เชื้อทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล โนนทะลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิประภา
ครูอัตราจ้าง