นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มให้บริการ

สถิติการให้บริการ

ระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขอบข่ายภารกิจงาน

            การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร และมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มุ่งให้บริการด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษา อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ภายใต้ขอบข่ายภารกิจงาน จำนวน 22 งาน ตามกฎกระทรวง ที่ระบุอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาด้านบริหารทั่วไป

ผังอาคารสถานที่

การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566

             มีหน้าที่จัดทําโครงสร้างงานโภชนาการโรงอาหาร กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ โครงการ งานงบประมาณสนับสนุน จัดทําระเบียบว่าด้วยการจําหน่ายอาหารภายในโรงเรียนกําหนดคุณสมบัติของผู้จําหน่ายอาหารและประเภทอาหาร ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร กํากับดูแลร้านค้า ผู้จําหน่ายอาหารให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกายของผู้จําหน่ายอาหาร ความสะอาดของอาหารร้านค้า คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ ราคาการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ชนิดและความสะอาดของภาชนะที่ใส่ ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้น

            แบบประเมินและผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าโรงอาหาร ปี 2565

             หัวหน้างานโภชนาการ :        นางสาวสุกัญญา  ลีลาสาร

           มีหน้าที่ จัดทำแผนผังบริเวณสถานศึกษา กำกับดูแลการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน รวมทั้งการดูแลระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 

             หัวหน้างานอาคารสถานที่ :        นายภานุวัฒน์  ส่องแสง
             เลขานุการงานอาคารสถานที่ :  นายณัฐกฤษ  ยอดแก้ว

          มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย ให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับนักเรียน
ดําเนินการงานอนามัย งานตรวจสุขภาพและดำเนินการประสานงานการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุให้
ผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้บริการทันที

          หัวหน้างานพยาบาล :        นางสาววราภรณ์  จันทะข้อ
          เลขานุการงานพยาบาล :   นางสาวจิดาภา  หงษ์ทองคำ
          ผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุ :   นางสาวกัญญ์ชยาวีร์  วงษ์ดวงแก้ว

           งานธนาคารโรงเรียน มีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและ
เห็นความสำคัญของระบบบริการของธนาคาร ให้บริการรับฝาก – ถอนเงิน จัดทำบัญชีเงินฝาก
เป็นรายบุคคล ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
 

             หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน : นางสาวเปมิกา  จิตประสาร