ประวัติความเป็นมา

History’s Horwang Pathumthani 28th

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถือกำเนิดครั้งแรกโดยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี ให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้น โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจาก คุณตาสวอง นิลกร และคุณยายสมบุญ นิลกร ซึ่งทั้งคุณตาและคุณยายประกอบอาชีพ ชาวนา มีภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คุณตาและคุณยายมีฐานะไม่ได้ร่ำรวย แต่มีที่ดินเป็นสมบัติส่วนตัวที่ได้มาโดยวิริยะอุตสาหะมาจากการทำงาน ท่านมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการบริจาคที่ดินส่วนตัว เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นสาธารณกุศลกับลูกหลานที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น เพื่อที่จะได้มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และทำให้กับเยาวชนสามารถเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมี พระครูปลัดสมศักดิ์ มงคฺโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ในขณะนั้น ให้ความสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการก่อตั้งโรงเรียน ครั้งแรกโรงเรียนได้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี สาขาวัดบุญบางสิงห์ ลำดับต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ลำดับต่อมาได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

แนะนำโรงเรียน

Video Presentation