นายชัยยันต์ รุ่งแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครู  คศ.2

นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ตามสีวัน
ครู คศ.2

นางสาววรภรณ์ เกตุขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
ครู คศ.2

นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
ครู คศ.2

นายธวัชชัย แสงท้วม
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ มะนู
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ของดี
ครู คศ.1

นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง

นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม
ครู คศ.1

นายอโณชา ธิตะปัญ
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา สินชัย
ครู คศ.1

นายไสว กล่อมบางละมาด
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล

นายปรัชญาภากร วิเสสสาระกุล
ครูอัตราจ้าง