นายชัยยันต์ รุ่งแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครู  คศ.2

นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ตามสีวัน
ครู คศ.2

นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
ครู คศ.2

นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
ครู คศ.2

นายธวัชชัย แสงท้วม
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ มะนู
ครู คศ.1

นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
ครู คศ.1

นายอโณชา ธิตะปัญ
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา สินชัย
ครู คศ.1

นางสาวปิยะกาญจน์ เทพบุตดี
ครู คศ.1

นายไสว กล่อมบางละมาด
ครู คศ.1

นายปรัชญาภากร วิเสสสาระกุล
ครูอัตราจ้าง