นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์ชยาวีร์

วงษ์ดวงแก้ว

ครู คศ.3

นางสาวแพรว อนุรักษ์

ครู คศ.2

นายวัชรัตน์ โอภาสพินิจ

ครู คศ.2

นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว

ครู คศ.1

นางสาวเมธาพร กรอบสนิท

ครู พนักงานราชการ

นายชัชวาลย์ งามศิริ

ครูอัตราจ้าง