ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลิงก์
ภาษาไทยนายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุขคลิก
คณิตศาสตร์นายธวัชชัย แสงท้วม
นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
นายศราวุธ รัตนะ
คลิก
คลิก
คลิก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
นางสาวประอร จิตนอก
นายวัชรากร ศรีริน
คลิก
คลิก
คลิก
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์คลิก
สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวจิดาภา หงษ์ทองคําคลิก
ศิลปะนายเอกณรงค์ พรแก้วคลิก
การงานอาชีพนายนพัสชวินทร์ มูลทาทองคลิก
ภาษาต่างประเทศนายธีรยุทธ คงนิลคลิก
แนะแนวนางสิรภัทร วันเอียด
นางสาวยุพา ผึ้งถนอม
คลิก
คลิก
คอมพิวเตอร์นางสาวกนกวรรณ ปัญญาคลิก

หมายเหตุ

1. ผลการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยฯ ดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564 จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้ารอบรางวัลผลงานวิจัยฯ ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2564
3. ผลงานวิจัยฯ ต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น (Plagiarism) หากตรวจสอบพบภายหลังถือว่าพ้นจากการเป็นผู้ได้รับรางวัล และเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู