โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ – นามสกุลระดับชั้นสาขาวิชา
นางสาวกรชพรรณ สาสายม. 4/4คอมพิวเตอร์
นางสาวชญานิศ พันธุ์โทม. 5/1ชีววิทยา
นายณัฐภณ สุราฤทธิ์ม. 4/1โลกและดาราศาสตร์

คลังภาพ