“สรรค์สาร..ปันประสบการณ์การอ่าน” ปี 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดีเด่น เหรียญทอง เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เข้าร่วมประกวดระดับชาติ การประกวดผลงาน “สรรค์สาร..ปันประสบการณ์การอ่าน” พร้อมทั้งรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลเหรียญทอง รวม 5 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อนักเรียนผู้ส่งผลงาน ระดับชั้น ชื่อครูผู้ควบคุมผลการตัดสิน
นางสาวสวรรยา พินากันม.6นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อนชนะเลิศ ดีเด่น ระดับเหรียทอง
**เข้าร่วมประกวดระดับชาติ
เด็กหญิงเขมิสรา กรุงทวีม.3นางสาวนัยนา อุ่นเมืองรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวรัญญา ศรีแจ่มม.2นางสาววัชริฎา เพ็งศรี รองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสิรินรัตน์ สมวงศ์ม.1นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ รองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับเหรียญทอง
นางสาวมลฤดี สีหลวงม.5นายพัฒนากร ขวากุดแข้ ระดับเหรียญทอง
นางสาวภรัสปวีม์ ปัจฉิมนันท์ม.4นายสิทธิพงษ์ คณะสุข ระดับเหรียญทอง