กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “HWP GAMES 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การปลูกฝังรักการออกกําลังกาย ทําให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างสรรค์ ความสามัคคี มีน้ําใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การบริหารจัดการการทํางานร่วมกัน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สิ่งเสพติด ปลูกจิตสํานึกวิถีความพอเพียง โดยมีนายสมศักดิ์ สุมน ผู้อํานวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน