สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ งานคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และต่อยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ลิงก์เผยแพร่

ลิงก์ : https://hwp.in.th/r/2yZAHo