การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายธนพจ แก้ววงษา มอบหมายงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้ดำเนินการจัดกิจกรรการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนคำนึงถึงการแสดงออกทางประชาธิปไตย โดยการใช้สิทธิ์ ใช้เสียงของตนเองในการเลือกคณะกรรมการนักเรียน