กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการและงานห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ลานหน้าเสาธงและห้องสมุดโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี