กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Love to Read , Read for Mom (อ่านเพื่อแม่) โดยมี นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน