กำหนดการรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2566

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกําลังหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ตลอดจนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงกําหนดการรับ นักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
1. จำนวนนักเรียนที่รับ
ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GEP) ตามแนวทาง สสวท. จำนวน 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 32 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า

2.2 สถานภาพโสด
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. กำหนดวันและเวลาการรับนักเรียน

วิชาที่สอบ และวิธีการคำนวณคะแนน
5.1 วิชาที่สอบ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ทุกคนต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้

1.วิชาคณิตศาสตร์

2.วิชาวิทยาศาสตร์

3.วิชาภาษาอังกฤษ


5.2 วิธีการคำนวณคะแนน ดำเนินการดังนี้
คำนวณคะแนนสอบจากวิชาคณิตสาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษโดยนำผลรวมคะแนนทุกรายวิชาเป็นร้อยละ 100

เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลำดับ ดังนี้
6.1 หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
6.2 หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
6.3 หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

7.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดใน ข้อ 4 คือ สมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสารใด ๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารโรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
7.3 การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

1. ประเภทห้องปกติ จำนวน 10 ห้อง จำนวนนักเรียน 390 คน
– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง ห้องละ 40 คน
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
– แผนการเรียนปกติ จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือ เทียบเท่า
2.2 นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่
– ตำบลบางพูน ทุกหมู่
– ตำบลบางพูด ทุกหมู่
– ตำบลสวนพริกไทย ทุกหมู่
– ตำบลประชาธิปัตย์ ทุกหมู่
– ตำบลคลองหนึ่ง หมู่ 1 – 21
– ตำบลคลองสอง หมู่ 1 – 8
– ตำบลคลองสาม หมู่ 1 – 8
– ตำบลเชียงรากใหญ่ ทุกหมู่
– ตำบลบางกระดี ทุกหมู่
– ตำบลบ้านกลาง ทุกหมู่

– ตำบลบ้านกะแซง ทุกหมู่

2.3 สถานภาพโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. กำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

วิชาที่สอบและวิธีการคำนวณคะแนน
5.1 วิชาที่สอบ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาทุกคน ต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้

1.วิชาคณิตศาสตร์

2.วิชาวิทยาศาสตร์

3.วิชาภาษาอังกฤษ

4.วิชาภาษาไทย
5.วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


5.2 วิธีการคิดคะแนน ดำเนินการดังนี้
คำนวณคะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำผลรวมคะแนนทุกรายวิชาเป็นร้อยละ 100

เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลำดับ ดังนี้
6.1 หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
6.2 หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
6.3 หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
6.4 หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาไทย
6.5 หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียน
7.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดใน ข้อ 4 คือ สมัครสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความ หรือเอกสารใดๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

7.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
1. จำนวนนักเรียนที่รับ
1.1 ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GEP) ตามแนวทางสสวท. จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 36 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ เทียบเท่า
2.2 สถานภาพโสด
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. กำหนดวันและเวลาการรับนักเรียน

วิชาที่สอบ และวิธีการคำนวณคะแนน
5.1 วิชาที่สอบ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ทุกคนต้องเข้าสอบใน

1.วิชาคณิตศาสตร์

2.วิชาวิทยาศาสตร์

3.วิชาภาษาอังกฤษ


5.2 วิธีการคำนวณคะแนน ดำเนินการดังนี้
คำนวณคะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ โดยนำผลรวมคะแนนทุกรายวิชาเป็นร้อยละ 100

6. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลำดับ ดังนี้
6.1 หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
6.2 หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์
6.3 หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษ
7.เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
7.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดใน ข้อ 4 คือ สมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือ เอกสารใดๆ เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
7.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ไม่ว่ากรณีใด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
1. จำนวนนักเรียนที่รับประเภทห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จำนวนนักเรียน 470 คน
1.1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Health Science) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.5 ศิลป์ – คำนวณ จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.6 ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.7 ศิลป์ – ภาษาจีน (ธุรกิจ) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.8 ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.9 ศิลป์ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.10 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
1.11 ศิลป์ – ทั่วไป จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า
2.2 สถานภาพโสด
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. คุณสมบัติตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566
3.1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Health Science)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.5 ศิลป์ – คำนวณ
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.6 ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.7 ศิลป์ – ภาษาจีน (ธุรกิจ)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.8 ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ)
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.9 ศิลป์ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.10 ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาการงานอาชีพ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.11 ศิลป์ – ทั่วไป
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. กำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

6. วิชาที่สอบและวิธีการคำนวณคะแนน
6.1 วิชาที่สอบ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาทุกคน ต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้

1.วิชาคณิตศาสตร์

2.วิชาวิทยาศาสตร์

3.วิชาภาษาอังกฤษ

4.วิชาภาษาไทย

5.วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


6.2 วิธีการคำนวณคะแนน ดำเนินการดังนี้
คำนวณคะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำผลรวมคะแนนทุกรายวิชาเป็นร้อยละ 100

7. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลำดับ ดังนี้

8. เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียน
8.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดใน ข้อ 5 คือ สมัครสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือสารใด ๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออก จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
7.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ไม่ว่ากรณีใด

ความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

1. จํานวนนักเรียนที่รับ จํานวน 26 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัคร

3.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป

4. กําหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

5. วิชาที่สอบ และวิธีการคํานวณคะแนน

5.1 ทดสอบความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ตามเกณฑ์การประเมินของ PSW FOOTBALL THAI (FUTERA)

6. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน

การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียนและผลการทดสอบความสามารถด้าน

กีฬาฟุตบอลตามเกณฑ์การประเมินของ PSW FOOTBALL THAI (FUTERA)

7. เงื่อนไขและข้อกําหนดการรับนักเรียน

7.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดใน ข้อ 4 คือ สมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละ สิทธิ์

7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อความ หรือเอกสารใด ๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร ถือว่าหมดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

7.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ไม่ว่ากรณีใด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า