ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 สอบเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี หากไม่มาสอบคัดเลือกในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564