ตารางการมาเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19