เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 เดิม