ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ชั้น ม. 1 (รอบ 2)

วันที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศกําหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

1. ประเภทนักเรียนที่รับ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GEP) ตามแนวทาง สสวท.

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า

2.2 สถานภาพโสด

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

3.หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัคร

3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3.3 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป

3.4 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน

4. กําหนดวันและเวลาการรับนักเรียน

4.1 รับสมัคร วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 – 11.30 น.

4.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 – 11.00 น.

4.4 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 12.00 น.

5. วิชาที่สอบ และวิธีการคํานวณคะแนน

5.1 วิชาที่สอบ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ทุกคนต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์

2. วิชาวิทยาศาสตร์

3. วิชาภาษาอังกฤษ

4. วิชาภาษาไทย

5. วิชาสังคมศึกษา

5.2 วิธีการคํานวณคะแนนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ดําเนินการดังนี้

5.2.1 กรณีเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ลําดับที่ 1 คํานวณ คะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยนําผลรวมคะแนนทุกรายวิชา เป็นร้อยละ 100

5.2.2 กรณีเลือกแผนการเรียนอื่นในลําดับที่ 2 คํานวณคะแนนตามวิธีการคํานวณ คะแนนในแต่ละแผนการเรียนที่เลือก

6. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP)

6.1 การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา ที่ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณา

จากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลําดับ ดังนี้

6.1.1 หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์

6.1.2 หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

6.1.3 หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

6.2 กรณีเลือกแผนการเรียนอื่นในลําดับที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาผลรวมคะแนนสอบในแต่ละแผนการเรียน

7. เงื่อนไขและข้อกําหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP)

7.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะผ่านการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในข้อ 4 คือ สมัครสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ตามวันเวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ถือว่าสละสิทธิ์

7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อความ หรือเอกสารใด ๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร ถือว่าหมดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

7.3 การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า