เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ แนวทางการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งแนวทางการมาเรียนของนักเรียน ดังนี้

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดเรียนด้วยรูปแบบ ONSITEแบบเต็มจำนวน
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดเรียนแบบ ONSITE และ ONLINE โดยแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่ม A และกลุ่ม B มาเรียน ตามตารางการมาเรียน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แผนที่การเดินทาง

ลิงก์ : https://hwp.ac.th/r/BTf4x0