ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 และ 4

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 214 คน ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี