การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ วิธีการพิจารณาผลการเรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครไม่เต็มแผนการรับนักเรียนทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงขอประกาศใช้วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามปฏิทินรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีการพิจารณาผลการเรียน ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ดังนี้

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัชยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (รวม 5 ภาคเรียน)

ทั้งนี้ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะพิจารณาการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนจากการเลือกแผนการเรียนเรียงลำดับตามข้อมูลระบบรับสมัคร และ เรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามผลการเรียน