เรียนออนไลน์ 28 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอประกาศให้มีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2164 ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ในรูปแบบ Online ทุกรายวิชาตามตารางเรียน ดังนี้

วันที่ตารางเรียน
28 กุมพาพันธ์วันพุธ
1 มีนาคมวันพฤหัสบดี
2 มีนาคมวันพฤหัสบดี
3 มีนาคมวันศุุกร์
4 มีนาคมวันศุุกร์
7 – 11 มีนาคมวัดประเมินผล

ขอให้นักเรียนเข้าเรียน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชาและขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูแลการเข้าเรียน Online และติดตามผลการเรียนของนักเรียน อย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565