เรียน ON-LINE 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอประกาศปรับการเรียนการสอนเป็น รูปแบบ Online ทั้งโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ. 65 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษาตามแผนเผชิญเหตุฯ

ขอให้นักเรียน เข้าเรียนตามตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ในช่วงวันที่ประกาศให้มีการเรียน Online และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ดูแลการเข้าเรียน Online และป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อประโยชน์สูงสุด