นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รอบ Quota ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เพื่อจัดแผนการเรียนคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทโควตา (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2565