ปรับเปลี่ยนวิธีคัดเลือกห้อง GEP ม.4 ปีการศึกษา 2565 (Quota)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นั้น

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จากการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ เป็นการพิจารณา GPAX รวม 5 ภาคเรียน ร้อยละ 60 และ GPAX วิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาตาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40 โดยเรียงลำดับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาห้องเรียนพิเศษ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามผลคะแนนที่คำนวณได้จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก และลดการเดินทางในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)