การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่นักเรียน

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตราการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในการนี้โรงเรียนจะดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่ นักเรียนที่มาเรียนแบบ On-site รวมทั้ง ครู และบุคลากรทุกคนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 และบุคลากรครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)