การเปิดเรียน ON-SITE วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ การเปิดเรียน ON-SITE ดังนี้

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 กลุ่ม A มาเรียน ON SITE และ ตรวจคัดกรองโรคฯ ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 กลุ่ม B มาเรียน ON SITE และ ตรวจคัดกรองโรคฯ ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มาตรวจคัดกรองโรคฯ ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
    โดยที่
    – มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม A กลับบ้าน หลังจากตรวจคัดกรองฯ เรียบร้อยแล้ว
    – มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B เรียน ON-SITE ตามตารางเรียนปกติ

หมายเหตุ
1. กรณีผู้ปกครองไม่อนุญาตให้นักเรียนมาเรียน ON-SITE ให้นักเรียนมาตรวจคัดกรองฯ ATK ตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด
2. ให้นักเรียน มาเรียน ON-SITE ตามการจัดกลุ่มของโรงเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้ ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อแบ่งกลุ่ม A/B

ลิงก์ > http://hwp.in.th/r/openschool

ตารางเรียน ON-SITE