ติดตามการแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง ติดตามการแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (13 ม.ค. – 20 ก.พ.65) ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบรายชื่อได้จากครูที่ปรึกษา หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ห้องบัวพระเกี้ยว 1 และ ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้น เพื่อสามารถจบการศึกษาได้ตามกำหนดปีการศึกษา 2564