เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ ON-SITE

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ ON-SITE ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 168/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐพิจารณา เพื่อดำเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้ง (WFH : WORK FROM HOME) ตามความเหมาะสมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค โดยให้ดำเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น

โรงเรียนหอวัง ทุมธานี คำนึงถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน จึงไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ได้จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อนหากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน แบบ WFH ในรูปแบบ ON-LINE ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีข้อราชการเร่งด่วน โรงเรียนสามารถเรียกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อยกเว้น