โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี MOU ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายผลความร่วมมือ โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตทั้ง 9 สาขาวิชา และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เพื่อฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการจริง ทั้งในและต่างประเทศ