การจัดสรรวัคซีน (ไฟเซอร์) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง การจัดสรรวัคซีน (ไฟเซอร์) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนอายุ 12 ถึง 18 ปี

ด้วยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการฉีดวัคซีนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนและให้สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีดำเนินการฉีดให้นักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้มีนโยบายการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี โดยแยกตามอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ ครบทุกโรงเรียนและการจัดสรรวัคซีนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละรอบนั้นทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีเป็นฝ่ายดำเนินและในเขต อำเภอเมืองปทุมธานีโรงเรียนที่จะได้รับจัดสรรในรอบต่อไปจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนปทุมวิไล
  2. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

หากได้รับแจ้งกำหนดวันและเวลานัดหมายการฉีดวัคนจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีและสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เมื่อใดทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะแจ้งให้ทราบโดยทันที